Lämmintä vettä helposti ja mukavasti CLAGE-läpivirtausvedenlämmittimellä

22.06.2020

Läpivirtauslämmittimet tulivat Suomen markkinoille jäädäkseen.

tarjoaa mainion ratkaisun juoksevan lämpimän veden saantiin myös paikoissa, joissa lämminvesiputkien asennus tuottaa tuskaa

Lämminvesiputkien asentaminen ei ole aina mutkatonta ja asiak-kaat usein etsivät vaihtoehtoista, helpompaa, nopeampaa ja edul-lisempaa ratkaisua. Läpivirtausvedenlämmittimet ovat omi-aan tällaisiin tilanteisiin. Ne lämmittävät veden hetkessä, ilman tilavuuskapasiteetin rajoittavia tekijöitä ja ovat loistava, hyvin kätevä, esteettinen ja reilusti sirompi vaih-toehto lämminvesivaraajille. – Mainio kapine, moni sanoo. Mutta mi-ten tietää, mikä tuote on hyvä? Suomenkin markkinoilla niitä on jo muutama.Läpivirtausvedenlämmittimessä, kuten missä tahansa tuotteessa, valmistusmaa kertoo jo paljon. Tämän lisäksi on hyvä tietää valmistajan taustat; kuinka hyvin tiettyyn tuotteeseen on panostettu, sekä onko se päätuote vai ainoastaan pieni lisä muuhun tuotevalikoimaan. Maahantuontiyrityksen Epicur Group Oy / TaloLVI toimitusjohtaja Anna Be-lik on innoissaan laadukkaan valikoiman-sa uudesta tulokkaasta ja seisoo ylpeänä CLAGE-tuotteiden takana.– Laatutuote sen olla pitää, muuta emme ota valikoimaamme. Etsimme nyt jälleen-myyjiä ja yhteistyökumppaneita laaduk-kaille läpivirtauslämmittimille

Taattua saksalaislaatuaCLAGE

GmbH on vuonna 1951 Claus-Holmer Gerdesin perustama saksalainen yritys, joka on erikoistunut tehokkaiden ja pienikokoisten läpivirtausvedenlämmitti-mien tuotantoon ja myyntiin. Yhtiö tunne-taan innovatiivisesta tuotekehityksestään ja korkealuokkaisista tuotteistaan. Tuot-teita on vuosikymmeniä kehitetty tarjoa-maan helppokäyttöistä ja luotettavaa rat-kaisua juoksevan lämpimän veden saantiin myös paikoissa, joihin lämminvesiputkien asennus on hankalaa. Korkealuokkaiset laitteet valmistetaan yhtiön omissa tuotantolaitoksissa, Lune-burgissa, elektroniset komponentit mu-kaan lukien. Tämän ansiosta tuotteet täyt-tävät korkeimmatkin laatuvaatimukset. CLAGE:n pienikokoiset läpivirtausve-denlämmittimet ovat Saksan ja Euroopan markkinoilla johtavassa asemassa, ja niil-le on myönnetty vuosikymmenten varrel-la lukuisia palkintoja niin kotimaassaan kuin kansainvälisestikin. Muun muassa Plus X -palkinto myönnettiin vuoden 2011 parhaasta tuotteesta. Palkinto tuli innova-tiivisesta, energiaa säästävästä tekniikas-ta, poikkeuksellisesta suunnittelusta sekä älykkäästä ja yksinkertaisesta toiminta-konseptista.

Tehokas, luotettava ja tilaa säästävä ratkaisu

Kätevän kokoinen CLAGE-laite mahtuu ti-laan kuin tilaan. Lämminvesivaraajiin ver-rattuna se on suorastaan huomattavan pie-nikokoinen. Pienin on 13,5 x 18,6 x 8,7 cm. CLAGE:n kompakti ratkaisu onkin mo-nen mielestä parempi, kuin jo entuudes-taan vähäisten säilytystilojen uhraaminen mittavalle kuumavesiboilerille, jonka asen-taminen vaatii lisäksi monia vaiheita. Toi-nen merkittävä etu on, että omassa pienes-sä koossaan laitteita on monen tehoisia ja ne taipuvat suureenkin tarpeeseen. Kolmessa eri kokoluokassa löytyy useita vaihtoehtoja, joista on helppo valita itsel-leen sopiva ratkaisu. Laitteen teho vaihte-lee alkaen 3,5 kW:sta aina 27 kW:iin. Suo-messa suosituimmat ovat MBH ja CEX -mallit. MBH:lla riittää vettä käsienpesuun ja CEX:llä yhtä aikaa sekä suihkulle että käsienpesuun. – Vesi ei lopu kesken, vaikka mökille pis-täytyisi isompikin porukka kylästelemään, Belik toteaa iloisesti. Lisäksi, toisin kuin kuumavesiboileri, CLAGE kuluttaa sähköä ainoastaan silloin kun lämmintä vettä käytetään. CLAGE lä-pivirtauslämmitin käynnistyy, kun vesiha-na avataan, ja lämmintä vettä virtaa lähes välittömästi ilman esilämmitysaikaa. Läm-mittimen sähkövirta katkeaa automaatti-sesti hanan sulkeutuessa. Tehon salaisuus on CLAGE:n ainutlaatuisessa alipaineperi-aatteella toimivassa lämmitysteknologias-sa.Kaikkien CLAGE-mallien asentaminen on helppoa – tuotetta ei tarvitse piilotel-la eikä koteloida mitenkään, sillä tuotteet on muotoiltu sopimaan esille. Kaikki mitä tarvitaan, ovat siis kylmä painevesi ja säh-kövirta. Laite kytketään näppärästi kylmä-vesiputkeen ja sähköverkkoon. Helpoim-massa tapauksessa tarvitsee laittaa vain pistoke seinään ja lämmintä vettä on saa-tavilla rajattomasti!

Tyylikäs, hygieeninen ja nykyaikainen

CLAGE:n nerokas innovaatio käyttää kyl-mää vesijohtovettä, jolloin siitä suoraan te-hokkaalla shokkivastus-teknologialla läm-mitetty vesi on itse asiassa hygieenisempää kuin pitkään putkistossa seissyt ja muhinut lämmin vesi. CLAGE läpivirtauslämmitti-met eivät varaa vettä lainkaan. Tällöin lai-te on hygieeninen, eikä mitään huolta esi-merkiksi legionellabakteereista ole. CLAGE:n tuotteissa on panostettu vah-vasti taloudellisuuteen sekä arjen toimi-vuuteen. Uusi etäohjausmahdollisuus nos-taa käyttömukavuuden uudelle tasolle. Ve-den lämpötila on säädettävissä kauko-oh-jaimella tai älylaiteapplikaation kautta sopivaksi, mikä säästää energiaa, kun mak-simitehoa ei tarvita.CLAGE:lla on oma, huippumuotoiltu hanavalikoimansa, mutta laitetta on saa-tavilla myös tavalliseen hanaan liitettävä-nä ratkaisuna. – Kun haluaa päivittää kesämökin mu-kavuuden tämän päivän tasolle tyylistä tin-kimättä, vastaus on silloin CLAGE, Belik vinkkaa

Käyttökohteet ja huolto

Läpivirtauslämmitintä voidaan käyttää lämminvesilinjojen vetämisen sijasta va-rastohalleissa, työmaaparakeissa, tauko-tuvissa, konttitoimistoissa, veneissä ja junissa, sekä ulkoilmatapahtumissa ja ul-koravintoloissa. Muita loistavia kohteita ovat pientalon sauna, autotalli, ulkovaja sekä kesäkeittiö. Vaikka ne sijaitsisivatkin lähellä päärakennusta, on lämminvesiput-kien vetäminen sinne helposti kalliinpuo-leista ja hankalaa. – Konteissa käytettäessä ratkaisu on mitä parhain. Perinteinen lämminvesiva-raaja kun saattaa kuljetuksen yhteydes-sä jopa romahtaa alas kiinnityksistään, etenkin jollei sitä ole kunnolla tyhjennet-ty. CLAGE:n huolto on niin ikään helpom-paa isoon boileriin verrattuna, Belik huo-mauttaa. Mikäli tila ei ole lämmin, on huolehdit-tava, ettei laite jäädy. Laitteet kiinnitetään seinään kehikolla, jolloin irrotus on helppo tehdä ennen talvikautta. Etsiipä lämminvesiratkaisua sitten va-paa-ajan asuntoon tai teollisuuteen, CLA-GE:n valikoimasta löytyy varmasti sopiva vaihtoehto. – Eräskin asiakas päivitti hiljattain CEX-mallin hieman uudempaan ratkai-suun. Edellinen oli palvellut uskollisesti 25 vuotta, Belik summaa tyytyväisenä